גוֹנג

בחלום לשמוע קול של גונג, מסמל אזעקת שווא של מחלה, או אובדן יטריד אותך יתר על המידה.